Nákupní košík  

0 položek

Doprava 0,00 Kč
Celková částka 0,00 Kč

Pokračovat

Newsletter

U nás nekupujete "zajíce v pytli" - pokud nebudete se zbožím spokojeni, mužete ho bez udání duvodu vrátit do 14 dnu od prevzetí zásilky nazpet a my Vám vrátíme peníze nebo vymeníme zboží za jiné.

1. Provozovatelem internetových stránek www.vyhodneceny.com je spolecnost Vyhodneceny Mariusz Wolski , se sídlem Otovice 206, 549 72 Otovice, DIC CZ682181818. 


2. Tyto nákupní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchode www.vyhodneceny.com a www.vyhodneceny.eu. Obchodní podmínky blíže vymezují a upresnují práva a povinnosti dodavatele a zákazníka, který je dále oznacován jako kupující. 


3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se rídí právním rádem Ceské republiky. Je-li kupující spotrebitelem ve smyslu príslušných ustanovení zákona c. 40/1964 Sb., obcanského zákoníku v platném znení, rídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím príslušnými ustanoveními zákona c. 40/1964 Sb., obcanského zákoníku v platném znení a zákona c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele v platném znení. Je-li kupující podnikatelem a nakupuje zboží v souvislosti se svou podnikatelskou cinností, rídí se vzájemný vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem c. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znení. Pakliže kupující uvede do objednávky své identifikacní císlo (IC), má se za to, že je podnikatelem a že nákup zboží se týká jeho podnikatelské cinnosti. 


4. Tyto nákupní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.vyhodneceny.com a je tak umožnena jejich archivace a reprodukce kupujícím. Nákupní podmínky platí v tom rozsahu a znení, které je uvedeno na internetových stránkách www.vyhodneceny.com v den odeslání objednávky zboží kupujícím. 

 

Uzavrení kupní smlouvy 

1. Veškeré objednávky, podané prostrednictvím internetového obchodu www.vyhodneceny.com, jsou závazné. Podáním objednávky (vyplnením a odesláním objednávkového formuláre, príp. telefonicky ci e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s temito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. 


2. Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Spolecnost Vyhodneceny, kupujícímu doporucuje, aby pred vlastním odesláním objednávky využil možnosti tuto zkontrolovat a prípadne opravit. Kupní smlouva je uzavrena v okamžiku potvrzení objednávky (telefonicky ci e-mailem). Spolecnost Vyhodneceny potvrdí objednávku kupujícího nejblíže následující pracovní den po obdržení objednávky. 


Dodavatel zejména: 
a) poskytuje plnení kupujícímu (dodávku zboží dle zvoleného zpusobu dodání v objednávce); 
b) vyúctuje kupní cenu zboží vystavením danového dokladu; 
c) prebírá zboží po té, co kupující odstoupí od kupní smlouvy podle ust. § 53 odst. 7 zákona c. 40/1964 Sb., obcanského zákoníku a vrací kupní cenu zboží; 
d) vyrizuje reklamace zboží. 

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnení veškerých formulárem predepsaných údaju a náležitostí. 

4. Vyplnením a odesláním objednávkového formuláre dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromaždování a archivování osobních údaju o kupujícím a o jeho nákupech. 


 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího pri nákupu a prodeji zboží se rídí obchodními podmínkami toho-kterého prodávajícího, na jejichž znení je odkaz v bode 4. odstavce A. techto nákupních podmínek. To platí rovnež na práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího pri uplatnování reklamace zboží a odstoupení od kupní smlouvy bez udání duvodu. 

2. Spolecnost Vyhodneceny. žádá zákazníky, aby v případe, že ze strany prodávajícího nebude postupováno dle jeho obchodních podmínek, aby tuto skutecnost sdelili nam elektronicky na adresu: obchod@vyhodneceny.eu

Ochrana osobních údaju 

1. Spolecnost Vyhodneceny se zavazuje jako správce nakládat s osobními údaji kupujících a uživatelu, kterí se na webových stránkách www.vyhodneceny.com registrovali za úcelem zasílání newsletteru, (dále v tomto bode obchodních podmínek též spolecne jen ?subjekty údaju?) v souladu s platnými právními predpisy, zejména v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju, v platném znení. Osobní údaje budou plne zabezpeceny proti zneužití. Spolecnost Vyhodneceny (dále v tomto bode obchodních podmínek též jen ?správce?) se zavazuje, že data bude uchovávat výhradne on a že data nebudou sdílena s aplikacemi tretích osob, vyjma níže uvedených výjimek. Poskytnuté osobní údaje muže správce využít nad rámec zpracování nutného pro uzavrení a plnení smlouvy jen za níže uvedených podmínek. Zpracováním osobních údaju subjektu údaju je správce oprávnen poverit tretí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údaju a poskytuje mu výslovné poucení o právech vyplývajících ze zákona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údaju správci je dobrovolné, že subjekt údaju má právo k jejich prístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemne odvolat na adrese správce a dále má právo v případe porušení svých práv obrátit se na Úrad pro ochranu osobních údaju a požadovat odpovídající nápravu, kterou je napr. zdržení se takového jednání správcem, odstranení závadného stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy ci doplnení, zablokování, likvidace osobních údaju, zaplacení penežité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 zákona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju. Subjekt údaju je oprávnen žádat správce, aby osobní údaje, které mu poskytl, byly opraveny. Správce dále informuje subjekty údaju, že jejich osobní údaje zpracované za úcelem nabízení obchodu a služeb a získané správcem v souvislosti s jeho cinností je správce oprávnen predat jinému správci k využití za úcelem nabízení obchodu a služeb. V případe, že subjekt údaju nesouhlasí s predáním svých osobních údaju jinému správci dle predchozí vety, musí vyslovit písemný nesouhlas adresovaný správci. 

2. V případe, že kupující uplatní své právo odstoupit od kupní smlouvy podle ust. § 53 odst. 7 zákona c. 40/1964 Sb. u spolecnosty Vyhodneceny, pak je Nákupní dům předá písemné odstoupení kupujícího vcetne vráceného zboží dodavateli. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 10. cervence 2012