Nákupní košík  

0 položek

Doprava 0,00 Kč
Celková částka 0,00 Kč

Pokračovat

Newsletter

Akce

 

Ochrana osobních údaju 

1. Spolecnost Vyhodneceny se zavazuje jako správce nakládat s osobními údaji kupujících a uživatelu, kterí se na webových stránkách www.vyhodneceny.com registrovali za úcelem zasílání newsletteru, (dále v tomto bode obchodních podmínek též spolecne jen ?subjekty údaju?) v souladu s platnými právními predpisy, zejména v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju, v platném znení. Osobní údaje budou plne zabezpeceny proti zneužití. Spolecnost Vyhodneceny (dále v tomto bode obchodních podmínek též jen ?správce?) se zavazuje, že data bude uchovávat výhradne on a že data nebudou sdílena s aplikacemi tretích osob, vyjma níže uvedených výjimek. Poskytnuté osobní údaje muže správce využít nad rámec zpracování nutného pro uzavrení a plnení smlouvy jen za níže uvedených podmínek. Zpracováním osobních údaju subjektu údaju je správce oprávnen poverit tretí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údaju a poskytuje mu výslovné poucení o právech vyplývajících ze zákona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údaju správci je dobrovolné, že subjekt údaju má právo k jejich prístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemne odvolat na adrese správce a dále má právo v případe porušení svých práv obrátit se na Úrad pro ochranu osobních údaju a požadovat odpovídající nápravu, kterou je napr. zdržení se takového jednání správcem, odstranení závadného stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy ci doplnení, zablokování, likvidace osobních údaju, zaplacení penežité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 zákona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju. Subjekt údaju je oprávnen žádat správce, aby osobní údaje, které mu poskytl, byly opraveny. Správce dále informuje subjekty údaju, že jejich osobní údaje zpracované za úcelem nabízení obchodu a služeb a získané správcem v souvislosti s jeho cinností je správce oprávnen predat jinému správci k využití za úcelem nabízení obchodu a služeb. V případe, že subjekt údaju nesouhlasí s predáním svých osobních údaju jinému správci dle predchozí vety, musí vyslovit písemný nesouhlas adresovaný správci. 

2. V případe, že kupující uplatní své právo odstoupit od kupní smlouvy podle ust. § 53 odst. 7 zákona c. 40/1964 Sb. u spolecnosty Vyhodneceny, pak je Nákupní dům předá písemné odstoupení kupujícího vcetne vráceného zboží dodavateli. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 10. cervence 2012